תקנון ונהלים סטודיו משמרות תשפ"ג 2024- 2023

נא קראו בעיון רב את התנאים והנהלים .רישום לפעילות מהווה הסכמה מצידכם לאמור להלן.

– שנת הפעילות תשפ"ב תחל ב 01/09/23 עד 31/07/24

– פתיחת חוג/קבוצה מותנית במספר נרשמים מינימלי.

– המורה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפות של ילד/ה אשר התנהגותו/תה מפריע/ה למהלך התקין של הפעילות.

– יש להגיע בקוד לבוש עפ"י המקובל בסטודיו (קוד לבוש לכל שיעור). רכישת הביגוד מתבצעת עצמאית בתחילת השנה משתתף שלא יגיע עם הביגוד הנדרש לא יוכל להשתתף בחוג. -הסטודיו רשאי לפי שיקול דעתו ואילוציו ובהודעה מראש לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.

– השהייה במקום הפעילות לפני ואחרי החוג הינה באחריות ההורים בלבד.

– ההורים אחראים להביא ולהחזיר את המשתתף בזמן.

– המורה אינה אחראית על אובדן או נזק לציוד אישי, יש להימנע מהבאת דברי ערך.

– למורה שמורה הזכות היחידה והבלעדית לקבל החלטות על ניהולו והפעלתו של החוג. החלטות מקצועיות שונות, הקשורות לריקודים, העמדות, תלבושות, ריקודי סולו וכו', הינן של המורה בלבד.

– במסגרת פעילויות החוג ישנה אפשרות כי בנך/בתך צולמו ויעשה שימוש בתמונות לצורכי שיווק ופרסום הרשת.

– הופעות, , פעילויות העשרה, ,קייטנות, סדנאות ואירועי סוף שנה של הסטודיו כרוכות בתשלום נפרד. עלות כרטיס למופע סיום הינה 50 ₪ לכרטיס.

במידה ובשל נגיף הקורונה לא יהיה ניתן לקיים את שיעורי הסטודיו פיזית בסטודיו, שיעורי הסטודיו יעברו באופן אוטומטי לאמצעי שידור אונליין. שיעורי האונליין הינם שווי ערך לשיעורים הפיזיים בסטודיו ולא יתבצע זיכוי כספי או החזר בגין מעבר לשיעורי אונליין.

הסדרי תשלום :

  1. השתתפות בחוגים מותנית בתשלום חודשי מראש עבור כל חודש פעילות בהוראת קבע באשראי או המחאות. מרגע ביצוע התשלום ניתן להשתתף בחוג.
  2. קבלת אסמכתא עבור התשלום יהיה במייל ובסמס.
  3. במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג, תאריך תחילת החוג והתשלום יחשבו כבר משיעור הניסיון הראשון. המשך השתתפות בחוג לאחר שיעור הניסיון, מחויב בהסדרת התשלום מראש.
  4. חגים ומועדים-  התשלום מחושב שנתית עפ"י 11 חודשים, ולכן בחודשים בהם יש חגים (ראה לוח חופשות) התשלום החודשי יגבה במלואו.
  5. משתתף אשר לא יעמוד בתשלומים השוטפים לחוג, תהא המורה רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר מתן התראה בת 7 ימים מראש.

נוהל ביטול השתתפות, החזרי כספים ו/או זיכויים :

1.בקשה להפסקת השתתפות בחוג תתבצע בכתב בלבד למורה בה וכל מקרה ידון לגופו.

  1. במקרה של הפסקת החוג, יש להודיע בכתב להנהלת הסטודיו, , עד ה15 בכל חודש. ביטול ייכנס לתוקף בחודש שלאחריו. הודעה על הפסקת לימודים אחרי ה 15 בחודש שקודם לעזיבה, יחייב תשלום מלא של החודש שלאחריו.

3.החל מתאריך 1 במרץ לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא, אם תוגש בקשת ביטול לאחר המועד הנ"ל, ההורה יחויב בתשלום בגין כל תקופת שנת הלימודים כאמור בהסכם זה.

  1. הנחות למינהן מתבטלות בעת הביטול. המשתתף יחוייב בעלות המלאה של השיעורים בהם היה אמור להשתתף או השתתף לכאורה. כמו כן תבוטל הנחת האח הנוסף.

5.לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות מחוג או פעילות מכל סיבה שהיא. משתתף שנעדר עקב מחלה/חופשה לא יקבל החזר תמורת המפגש בו לא השתתף.

  1. ביטול תשלומים על ידי הלקוח או אי פרעון החיוב במועדו מהווה הפרת חוזה ונושא עימו חיובים נלווים בגין אי עמידה בהתחייבות כגון: עמלות, הליך משפטי וכיוצ"ב.

7.עמלת טיפול בהמחאה חוזרת –  25 ₪

8.משתתף שלא יסדיר את תשלום החוב תוך שבוע ימים, לא יוכל להשתתף .

9.במידה של ביטול לא יינתן חזרה התשלום עבור תשלום הביטוח 70 ש"ח.

  1. 10. במידה ולא יתקיים שיעור,  תינתן אופציה להשלים  את השיעור בשיעור אחר (מהחוגים האחרים) או שיהיה החזר כספי במידה והאופציה לא תהיה אפשרית.

הסטודיו מתחייב לשמור על חוק הגנת הפרטיות ולא להעביר פרטי לקוח לצד ג